>

Kariyer

young teacher

 

YTÜ Okulları akademik ve idari tüm personelinin de esenliğini hedefleyen, birlikte öğrenme bakış açısıyla sürekli ilerleme gayretinde bir kurumdur. Gerek akademik gerekse idari pozisyonlardaki tüm çalışanların profesyonel gelişimlerini önemser, kurum içinde ve dışında organizasyonlarla bu amaca uygun planlamalar yapar. Bu sebeple öğrenmeye açık, iletişimde başarılı, bağımsız davranabilen ve aynı zamanda takımın gerçek bir parçası olabilecek herkese kapıları açıktır.

Tüm gayretin merkezinde çocuklar yer aldığından okulumuzda Uluslararası Çocuk Koruma Standartları titizlikle uygulanır ve çalışanlardan aynı hassasiyet beklenir.

Öğretmenlik başvuruları için alan mezuniyeti, geçerli öğretmenlik belgesi ve resmi atama koşullarının sağlanması esastır. Yüksek lisans ve doktora gibi ileri eğitimler alınmış olması, uluslararası tecrübe, İngilizce bilinmesi ve eğitimde teknolojik okuryazarlık tercih sebebidir.

YTÜ Okulları kariyer süreçleri İnsan Kaynakları birimi tarafından gerçekleştirilen ilk mülakatla başlayarak, okul müdürü, akademik müdür yardımcısı ve bölüm başkanının katılımı ile yapılan akademik mülakat ile devam eder. Akademik heyet ihtiyaç görürse örnek ders planı hazırlanmasını isteyebilir, ders anlatımı simülasyonu talep edebilir veya bir motivasyon mektubu talep edebilir.

Başvurular okulumuzun LinkedIn profilinden yapılan iş ilanları üzerinden veya web sayfamızdan kabul edilir.

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz.

Başvuru ve CV Yükleme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş Aydınlatma Metni’nde, YTÜ Okulları Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (“YTÜ Okulları“) olarak işe alım başvuru, teklif ve benzeri aşamalarında başvuru sahibi tarafından verilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
1.    TANIMLAR:
 
1.1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
1.2. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
1.3. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
1.4. KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
1.5. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
1.6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
1.7. İlgili Şirketler: Dolaylı ya da doğrudan YTÜ Okulları ile aynı gerçek kişilerin ya da aynı özel hukuk tüzel kişilerin hâkimiyeti olan ve/veya YTÜ Okullarının dolaylı ya da doğrudan hâkimiyetinde olan özel hukuk tüzel kişilikleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve/veya iştirakleri olarak ifade edilecektir. İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel veri paylaşılabilecek ilgili şirketler (ve kuruluşlar), bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıda listelenmiştir:
 
Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı
 
2.    Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ İŞLEYEN, Çiftehavuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cad., İdari Bina, Blok No: 151/1L İç Kapı No:1 Esenler/İstanbul adresinde mukim YTÜ Okullarıdır. YTÜ Okulları, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.
 
YTÜ Okulları, veri sorumlusu olarak Türkiye’ de yerleşik olan ve/veya bu konuda başvuruda bulunan bilumum gerçek ve/veya tüzel kişilerin sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarının Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim, Özlük ve sair kişisel verilerini işlemektedir.
 
3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dâhil olmak üzere; işe alım başvuru ile ilgili süreçlerin işletilmesi, başvuranın vermiş olduğu bilgiler ve sunumları doğrultusunda değerlendirme yapılabilmesi, tüm mülakat süreçlerinin yürütülmesi, bu doğrultuda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirim ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve çalışmalar ile ilgili süreçte yaratılan dokümanlar ve kurumlar tarafından oluşturularak YTÜ Okulları belge/veri teslimi, başvuru sırasında herhangi bir şekilde oluşturulan veriler/belgeler yanında kullanılan YTÜ Okullarına ait cihazların (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.), taşıtların, tanımlayıcı kartların, tanımlanmış parmak izinin ve benzerinin kullanılması neticesinde oluşan veriler ile YTÜ Okulları tarafından ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülükleri kapsamında sunmuş olduğu her türlü hizmetin sunulması ve YTÜ Okullarına sunulacak olan hizmet dolayısıyla ortaya çıkan verilerin, yine standart YTÜ Okulları iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin neticesinde, veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, dosyalanması, farklı verilerin işlenmesi yöntemleri ile sair surette yasal mevzuat dairesinde izin verilmiş, otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmekte, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Yönetmelikler ve ilgili mevzuat dairesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 
Bunun yanında, YTÜ Okulları, kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere ilgili Bakanlıklar (Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi), Kamu Kurumlarıyla ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.
 
4.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

YTÜ Okulları tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, YTÜ Okulları ana sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile mesleki ve ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında;
 
·    Başvuru havuzlarının oluşturulması ve potansiyel değerlendirmesi,
·    Başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi,
·    Başvuruları aracılığıyla toplanan kişisel verilerin saklama süreleriyle sınırlı kalmak üzere, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan işe alım yapılması halinde mevcut kaynaklardan, önceki başvurulardan yararlanılması,
·    Yapılan değerlendirme sonucu uygun pozisyonun değerlendirilmesi,
·    YTÜ Okullarına başvuran ile bir çalışma yürütmek istemesi, başvuranın çalışmalarına ihtiyaç duyması, işe alım yapılması ve sair konularda yapılacak alımlar,
·    Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen yasal zorunluluklar kapsamındaki iş ve işlemler için,
·    İletişim için; adres, cep telefon numarası, e-posta adresi, bir yakın iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri, acil ulaşım gereken hallerde kullanmak,
·    Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
·    Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi için iş ilişkisi kurmak veya karşılıklı hizmet anlaşması sağlamak,
·    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
·    Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
·    İnsan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına YTÜ Okulları ve İlgili Şirket’ler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç olacak şekilde paylaşma,
·    YTÜ Okullarının ticari, mesleki ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/ bilgilendirme yapılması amacı ile,
·    Açık onay verilmesi durumunda açık onayda ayrıca belirtilecek sair hususlar,

Amaçları ile Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat çerçevesinde Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi Mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl ve iş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile en az olmak üzere, Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda YTÜ Okulları tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen ilgili şirketleri, YTÜ Okulları iş ortakları, iş birliği içerisinde olduğu kurum kuruluş ve şirketler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, Açık Rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 5., 6. maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.
 
5.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; YTÜ Okulları ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcilerine başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5. ile 6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bilgi ve başvuru taleplerinizi [email protected] adresine e-posta, doğrudan YTÜ Okulları, YTÜ Okulları Kariyer Merkezimize verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.
 
6.    Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kişisel Verileriniz Hususunda açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.